Tin tức

Triển khai sử dụng HĐĐT theo Thông tư 68/2019/TT-BTC

Từ ngày 01/11/2020 các doanh nghiệp bắt buộc phải sử dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP và Thông tư 68/2019/TT-BTC. Như vậy, chỉ còn gần 01 năm để các doanh nghiệp tiến hành nâng cấp cơ sở vật chất, kỹ thuật, nguồn nhân lực để đáp ứng những quy định tại Thông tư 68/2019.

Các yêu cầu đối với doanh nghiệp

Để có thể triển khai sử dụng hóa đơn điện tử theo Thông tư 68/2019/TT-BTC doanh nghiệp cần chuẩn bị tốt các điều kiện về cơ sở vật chất, kỹ thuật, đặc biệt là nguồn nhân lực, để đảm bảo việc sử dụng hóa đơn điện tử được diễn ra tốt nhất, không làm ảnh hưởng đến quá trình làm việc và hoạt động của doanh nghiệp.

Các yêu cầu đối với tổ chức cung cấp dịch vụ

Về chủ thể: Có kinh nghiệm trong việc xây dựng giải pháp công nghệ thông tin và giải pháp trao đổi dữ liệu điện tử giữa các tổ chức, cụ thể:

– Có tối thiểu 05 năm hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin.

– Đã triển khai hệ thống, ứng dụng công nghệ thông tin cho tối thiểu 10 tổ chức.

– Đã triển khai hệ thống trao đổi dữ liệu điện tử giữa các chi nhánh của doanh nghiệp hoặc giữa các tổ chức với nhau.

Về tài chính: Có cam kết bảo lãnh của tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam với giá trị trên 5 tỷ đồng để giải quyết các rủi ro và bồi thường thiệt hại có thể xảy ra trong quá trình cung cấp dịch vụ.

Triển khai sử dụng HĐĐT theo Thông tư 68/2019/TT-BTC

Về nhân sự:
– Có tối thiểu 20 nhân viên kỹ thuật trình độ đại học chuyên ngành về công nghệ thông tin, trong đó có nhân viên có kinh nghiệm thực tiễn về quản trị mạng, quản trị cơ sở dữ liệu.

– Có nhân viên kỹ thuật thường xuyên theo dõi, kiểm tra 24h trong ngày và 7 ngày trong tuần để duy trì hoạt động ổn định của hệ thống trao đổi dữ liệu điện tử và hỗ trợ người sử dụng dịch vụ hóa đơn điện tử.

Về kỹ thuật:
– Có hệ thống thiết bị, kỹ thuật, quy trình sao lưu dữ liệu tại trung tâm dữ liệu chính theo quy định tại mục d, khoản 1 Điều 32 của Nghị định số 119/2018/NĐ-CP.

– Có hệ thống thiết bị, kỹ thuật dự phòng đặt tại trung tâm dự phòng cách xa trung tâm dữ liệu chính tối thiểu 20km sẵn sàng hoạt động khi hệ thống chính gặp sự cố.

– Kết nối trao đổi dữ liệu hóa đơn điện tử với cơ quan thuế phải đáp ứng yêu cầu:
+ Kết nối với cơ quan thuế thông qua kênh thuê riêng hoặc kênh MPLS VPN Layer 3, gồm 1 kênh truyền chính và 2 kênh truyền dự phòng. Mỗi kênh truyền có băng thông tối thiểu 10 Mbps.
+ Sử dụng dịch vụ Web (Web Service) hoặc Message Queue (MQ) có mã hóa làm phương thức để kết nối.
+ Sử dụng giao thức SOAP để đóng gói và truyền nhận dữ liệu
 

https://gioitinhhoa.com/nhung-dieu-can-biet-ve-lao-dong-xuat-khau/

https://gioitinhhoa.com/quy-dinh-ve-thoi-gian-thu-viec/