Tin tức

Đơn vị sự nghiệp công lập kê khai thuế TNDN phát sinh như thế nào?

Ngoài cơ quan hành chính nhà nước thì còn có rất nhiều đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động trong lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa, giao thông,… là tổ chức do cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước thành lập theo quy định của pháp luật, có tư cách pháp nhân, cung cấp dịch vụ công phục vụ quản lý nhà nước. Không chỉ có quy định hóa đơn điện tử hợp lệ, cách tính thuế GTGT, những đơn vị này còn có cách tính và kê khai thuế TNDN được quy định rõ ràng. Vậy, cách tính và kê khai thuế TNDN cụ thể đối với đơn vị sự nghiệp công lập là gì, mời quý bạn đọc cùng theo dõi bài viết dưới đây.

Các đơn vị sự nghiệp công lập có thu nộp tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp theo mẫu số 03/TNDN ban hành theo mẫu.

– Khi quyết toán thì các đơn vị sự nghiệp nộp báo cáo tài chính năm hoặc báo cáo tài chính đến thời điểm có quyết định về việc doanh nghiệp thực hiện chia, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, giải thể, chấm dứt hoạt động.

– Ngoài ra còn nộp kèm theo một hoặc một số phụ lục kèm theo tờ khai ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC và Thông tư khác có liên quan (tuỳ theo thực tế phát sinh của người nộp thuế):

– Các đơn vị sự nghiệp công lập nộp kèm theo phụ lục kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh theo mẫu số 03-1A/TNDN, mẫu số 03-1B/TNDN, mẫu số 03-1C/TNDN ban hành theo mẫu

thuế TNDN

1. Khi kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp, kế toán nộp phụ lục chuyển lỗ theo mẫu số 03-2/TNDN ban hành kèm theo mẫu quy định.

2. Các phụ lục về ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp:

– Muốn hưởng ưu đãi về thuế thì các đơn vị sự nghiệp có thu nộp mẫu số 03-3A/TNDN: Thuế thu nhập doanh nghiệp được ưu đãi đối với cơ sở kinh doanh thành lập mới từ dự án đầu tư, cơ sở kinh doanh di chuyển địa điểm, dự án đầu tư mới ban hành theo mẫu

– Đối với các đơn vị sự nghiệp nộp theo mẫu số 03-3B/TNDN: Thuế thu nhập doanh nghiệp được ưu đãi đối với cơ sở kinh doanh đầu tư xây dựng dây chuyền sản xuất mới, mở rộng quy mô, đổi mới công nghệ, cải thiện môi trường sinh thái, nâng cao năng lực sản xuất (đầu tư mở rộng) ban hành theo quy định.

– Nếu đơn vị sự nghiệp công lập nộp mẫu số 03-3C/TNDN: Thuế thu nhập doanh nghiệp được ưu đãi đối với doanh nghiệp sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số hoặc doanh nghiệp hoạt động sản xuất, xây dựng, vận tải sử dụng nhiều lao động nữ ban hành kèm theo mẫu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

3. Nộp kèm theo phụ lục báo cáo trích, sử dụng quỹ khoa học và công nghệ (nếu có) theo mẫu số 03-6/TNDN ban hành kèm theo mẫu

4. Nếu đơn vị sự nghiệp có thu có liên kết với bên thứ ba thì nộp phụ lục thông tin về giao dịch liên kết (nếu có) theo mẫu 03-7/TNDN

Nộp thêm Phụ lục tính nộp thuế thu nhập doanh nghiệp của doanh nghiệp có các đơn vị sản xuất hạch toán phụ thuộc ở tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương khác với địa phương nơi đóng trụ sở chính (nếu có) theo mẫu số 03-8/TNDN ban hành kèm quy định của pháp luật.

Kê khai thuế giá trị gia tăng đối với hóa đơn bán hàng

Hướng dẫn kê khai thuế đối với từng trường hợp cụ thể

5. Trường hợp các đơn vị sự nghiệp có thu doanh nghiệp có dự án đầu tư ở nước ngoài, ngoài các hồ sơ nêu trên, doanh nghiệp phải bổ sung các hồ sơ, tài liệu theo hướng dẫn của Bộ Tài chính về thuế thu nhập doanh nghiệp.

Các đơn vị sự nghiệp không hạch toán riêng được hoạt động cùng cấp hàng hóa, dịch vụ thuộc diện chịu thuế và hoạt động không chịu thuế thì nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tính theo tỷ lệ % trên doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ từ 1% đối với kinh doanh hàng hóa và cao nhất là 5% dối với dịch vụ. Đối với các lĩnh vực hoạt động giáo dục, y tế, biểu diễn nghệ thuật là 2% và các hoạt động khác là 2%.